Bakalauro laipsnį apskaitos

Lithuania Business University of Applied Sciences

Programos aprašymas

Oficialus aprašymas

Bakalauro laipsnį apskaitos

Lithuania Business University of Applied Sciences

Studijų programos tikslai:

Apskaitos studijų programos tikslai - parengti specialisto (buhalterio), turinčio profesinio bakalauro laipsnį, kuris, remdamasis naujausiomis žiniomis ir informacija, surinkta remiantis fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų rezultatais, galės taikyti jį individualiam profesiniam darbui. ir tolesnę savarankišką kompetencijos plėtrą, būtiną sudėtingoje, dinamiškoje daugiakultūrėje profesinėje aplinkoje, siekiant užtikrinti veiksmingą atitinkamų profesinių problemų sprendimą; planuoti ir organizuoti operacijas, tvarkyti apskaitos įrašus, valdyti ir kontroliuoti įmonių, įmonių ir organizacijų finansinius procesus; taikyti mąstymo įgūdžius ir metodus, leidžiančius kūrybiškai reaguoti į naują situaciją; bendrauti lietuvių ir užsienio kalbomis, perduoti informaciją tiek specialistams, tiek ne ekspertams; dirbti individualiai ir komandoje, nuolat vystyti savo profesinę kompetenciją ir išplėsti bendrą požiūrį.

Programos turinys

Mokymosi rezultatai:

1. Supranta bendrus filosofijos, psichologijos, ekonomikos, finansų, vadybos ir kitų mokslo krypčių principus, supranta jų taikymo ypatumus ūkio subjektų problemų analizėje ir sprendimų priėmimo procese.

2. Žino pagrindines studijuojamų dalykų sąvokas ir gali taikyti teorines žinias, įgytas profesinės apskaitos srityje buhalterio praktiniame darbe.

3. Gebės rinkti, analizuoti, interpretuoti ir tvarkyti apskaitos duomenis naudojant pirminius ir antrinius duomenų šaltinius, naudojant modernias informacines technologijas ir jų potencialą.

4. Geba taikyti veiksmingus tyrimo metodus tikslingai rinkti informaciją, reikalingą apskaitos problemoms spręsti ir vykdyti į praktiką orientuotus mokslinius tyrimus.

5. Gebėti organizuoti ūkio subjekto apskaitos padalinio operacijas, rengti ir įgyvendinti apskaitos politiką tvarkant ūkio subjekto apskaitos dokumentus laikantis norminių aktų, tarptautinių ir nacionalinių apskaitos standartų, rengiant finansines, mokesčių, ir tt, ir vertinti, palyginti ir naudoti apskaitos informaciją pagal buhalterio pareigybes.

6. Gebės parengti mokesčių deklaracijas ir patarti mokesčių apskaitos klausimais, parengti prognozes ir parengti finansinės atskaitomybės planus, sudaryti juridinio asmens biudžetus.

7. Geba įvertinti ekonominės veiklos subjekto vidinę ir išorinę padėtį, taikyti ekonominės veiklos subjekto veiklos rezultatų vertinimo rezultatus, analizuoti ūkio subjekto santykius ir išnagrinėti ūkio subjekto rodiklius.

8. Vadovaudamasis profesinės etikos principais savo praktiniame darbe, jis gali kontroliuoti ekonominių operacijų ir įvykių pateisinimą apskaitos dokumentais ir norminiais aktais, užtikrinti efektyvų apskaitos politikos įgyvendinimą ir atlikti apskaitos sistemos auditą bei finansinės ataskaitos. Spec. (alternatyva) Vidaus auditas 9. A. Gebėti atlikti vidaus auditą, taikyti vidaus kontrolės sistemą, planuoti, kaip naudoti išteklius ir pagrįsti jų naudojimo efektyvumą, įvertinti finansinės būklės rezultatus ir ūkio subjektas. Spec. (alternatyva) Verslo ekonomika

9. Gebėti atlikti ekonominį įmonės vertinimą, taikyti bendrovių finansų valdymo principus įmonių veikloje, sudaryti verslo įmonių biudžetą ribotų išteklių sąlygomis, atlikti finansinį investicijų vertinimą.

10. Geba sklandžiai ir įtikinamai išreikšti savo mintis rašytinės ir kalbos formomis, veiksmingai ir tolerantiškai bendrauti su specialistais ir kitais asmenimis, dirbančiais profesinėje aplinkoje lietuvių kalba ir užsienio kalba.

11. Gebantis dirbti komandoje sprendžiant su profesine veikla susijusias užduotis, prisiimdamas atsakomybę už jo / jos ir pavaldinių pareigų atlikimo kokybę savo profesiniame darbe laikydamasis socialinio teisingumo, profesinės etikos ir pilietinės visuomenės principų, mąstymas

12. Geba priimti pagrįstus ir pagrįstus sprendimus, kai savarankiškai sprendžia problemas savo profesiniame darbe, taikydamas analitinius ir loginius įgūdžius, tinkamai tvarkyti konfidencialią informaciją.

13. Geba organizuoti savo darbą ir savęs tobulinimą, praktiškai pritaikydamas įgytas teorines žinias ir prisiimdamas moralinę atsakomybę už patikėtas užduotis bei jų rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei ir kultūrinei plėtrai, gerovei ir aplinkai.

Pagrindiniai dalykai yra 141 kreditai.

Studentai studijuoja pagrindinių studijų dalykus: aukštąją matematiką, mikro makroekonomiką, vadybos principus, informatikos technologijas, ekonomikos statistiką, teisės pagrindai, mokesčių apskaita, finansų pagrindai, investicijos, finansinis įvertinimas, auditas, finansų įstaigų apskaita, darbo Apskaitos pagrindai, Darbuotojų sauga ir sveikata, Finansinė apskaita pagal nacionalinius ir tarptautinius standartus, Biudžeto įstaigų apskaita, Apskaitos informacinės sistemos, Vadybos apskaita, specializacijos dalykai, švietimo, profesinė veikla ir baigiamoji profesinės veiklos praktika.

Specializacijos:

1. Vidaus auditas

2. Verslo vertinimas

Priėmimo sąlygos

Pareiškėjai, išlaikę paskutinius egzaminus ir įgiję grąžinimo pažymėjimą, gali kreiptis dėl valstybės nefinansuojamos vietos (VNF). Priėmimas į valstybės nefinansuojamus studijas vyksta tiesiogiai Taikomųjų mokslų universitete.

Tie, kurie nori studijuoti Lithuania Business University of Applied Sciences pagal valstybinę nefinansuojamą vietą ir gauti stipendiją (VNF / st) , privalo dalyvauti bendrame priėmime nuo birželio 1 d. Iki liepos 21 d., Kai bendrai priimamas į visas Lietuvos institucijas aukštąjį mokslą www.lamabpo.lt. Pareiškėjai prisijungia prie LAMA BPO interneto svetainės ir nurodo: Lithuania Business University of Applied Sciences ; studijų programa; VNF / studijų stipendija *

* Studijų stipendija suteikiama visų lygių studentams, kurie kreipiasi į valstybines nefinansuojamas studijų vietas su aukščiausiais balais. Studijų stipendija skiriama už visą studijų laikotarpį. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje studentas gali nuspręsti studijuoti tą pačią studijų programą kitoje aukštojo mokslo įstaigoje, neprarandant stipendijos.

Konkurso rezultato ir svorio koeficiento, skirto valstybinei nefinansuojamai studijų stipendijai gauti (VNF / st) , paraiškos gauti kandidatui gauti ir išdavimo terminas 2017 m. Gauti:

  1. Matematika 0.4 (baigimo egzaminas)
  2. Lietuvių kalbos ir literatūros sąrašas 0.2 (valstybinis ar mokyklos baigimo egzaminas)
  3. Užsienio kalba (anglų, vokiečių arba prancūzų) (egzaminas baigiantis valstybei)
  4. Istorija arba geografija 0.2 (valstybinis egzaminas arba galutinis metinis ženklas)
  5. Užsienio kalba / Informacinės technologijos / Biologija / Geografija / Istorija / Menas 0.2 (baigiantis egzamino ar mokyklos egzamino ar baigiamojo metinio pažymio)

Karjera

Buhalterio kvalifikacijos absolventai gali dirbti įmonių, įstaigų ir organizacijų apskaitos tarnybose, įsteigti atskaitingą įmonę ir teikti apskaitos paslaugas kitose srityse.

Absolventai gali baigti studijas pagal Apskaitos universitetinių programų socialinius mokslus Lietuvoje ir užsienyje baigę apskaitos programą.

Ši mokykla siūlo tokias studijų programas:
  • Anglų


Paskutinį kartą atnaujinta June 19, 2018
Trukmė ir kaina
Šis kursas yra Campus based
Start Date
Pradžia
Rugs 2019
Duration
Trukmė
Dieninės
Locations
Lietuvos Respublika - Klaipėda, Klaipėda County
Pradžia : Rugs 2019
Galutinis paraiškų davimo terminas Susisiekti su mokykla
Pabaigos data Susisiekti su mokykla
Dates
Rugs 2019
Lietuvos Respublika - Klaipėda, Klaipėda County
Galutinis paraiškų davimo terminas Susisiekti su mokykla
Pabaigos data Susisiekti su mokykla